Bloeizone Fryslân

De Bloeizone Fryslân Tour zet lokale gemeenschappen in het zonnetje die werken aan een gezond dorp of een gezonde wijk. De route van de driedaagse vrouwenwedstrijd komt langs 8 van de 17 plaatsen in Fryslân die aan de slag zijn als Bloeizone: Enerzjyk Eastermar, Bakkeveen, Haulerwijk, Wijnjewoude, Wergea, Grou 2030, Akkrum & Nes en 058 SamenSterk.

7 elementen

Binnen de Bloeizone Fryslân beweging worden zeven elementen onderscheiden die kunnen bijdragen aan deze gezonde omgeving. Een Bloeizone is een plek waar een groep inwoners met meerdere van deze elementen aan de slag zijn cq willen. Het gaat om: 

Actief Burgerschap
Actief meedoen in de samenleving, erbij horen en samen met anderen de eigen leefsituatie verbeteren. Actief burgerschap gaat veel verder dan zo nu en dan betrokken worden door de overheid bij een gebiedsontwikkeling. Ruimte voor particulier initiatief, kleinschaligheid en ideeën die dwars door bestaande kaders heen kunnen gaan. Sociale cohesie en kleinschaligheid zijn van belang om ervoor te zorgen dat mensen elkaar kennen en zich om elkaar bekommeren.

Bereikbaar Groen
De aanwezigheid van groen in de openbare ruimte heeft ontzettend veel voordelen voor mens, natuur en ruimte. Onder groen of natuur worden vaak aparte bossen en natuurparken gerekend, terwijl het iets zou kunnen en moeten zijn wat in de leefomgeving van iedereen te vinden is. Bereikbaar groen is helaas niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid en ook het groen dat aanwezig is, is niet altijd van dezelfde kwaliteit.

 Actief Ontspannen
Een actieve leefstijl als onderdeel van de dagelijkse routine vraagt zowel een inrichting van de openbare ruimte die ontmoeting, sport en recreatie stimuleert, als een sociale infrastructuur: samen bewegen, beleven, elkaar motiveren, is het halve werk. 

Gezonde Mobiliteit
Mobiliteit is een essentieel onderdeel van gezondheid. De omgeving bepaalt hoe mensen zich gedragen en zich voortbewegen. Dit betekent dat bij het inrichten van ruimte de auto niet altijd het leidende principe hoeft te zijn en er meer ruimte kan ontstaan voor voetgangers en fietsers. Mobiliteit is ook een sociaal vraagstuk. Een buurman of dochter die de oudere inwoner van een afgelegen dorp zo nu en dan ergens heen wil brengen, kan een wereld van verschil maken met betrekking tot actieve deelname aan de samenleving. 

Gezond Wonen
De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun vertrouwde leefomgeving wonen. Dit vraagt een gevarieerd aanbod aan duurzame woningen en gebouwen die waar nodig aangepast kunnen worden aan de persoonlijke situatie. Maar gezond wonen gaat verder dan bakstenen: de omgeving is minstens zo belangrijk. De mix van woningen is van invloed op de samenstelling van de gemeenschap, en de inrichting van de ruimte bepaalt in hoeverre mensen elkaar op een natuurlijke manier opzoeken. 

Gezonde Voeding
Er is meer voor nodig om mensen gezond te laten eten dan uitleggen wat gezond is en wat niet. Voor een belangrijk deel zijn de cultuur en de omgeving van invloed op de leefstijlkeuzes die mensen maken. De ervaring leert dat de omgeving in belangrijke mate bepalend is voor eetgedrag, zeker wanneer gezondere keuzes vanzelfsprekender en makkelijker gemaakt kunnen worden. Hier spelen voedselproducenten, winkels en cateraars een niet te onderschatten rol.

Gezonde financiën
Mensen die leven met geldzorgen, schulden of armoede hebben vaak te maken met chronische stress een ongezonde leefstijl en chronische ziekten. Toch is een cursus ‘omgaan met geld’ alleen niet voldoende om dit soort patronen te doorbreken. Juist de samenhang met empowerment, actieve deelname aan de samenleving en het stellen van persoonlijke doelen moet gezocht worden.

Een van de voorlopers van Bloeizones in Fryslân is Bakkeveen. Bekijk hier een video over het initiatief: https://www.youtube.com/watch?v=6ubnYyGpF1c

Het Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) ondersteunt dorpen en wijken die een Bloeizone willen worden. Neem voor meer informatie contact op met Sanne van de Kamp (sanne.vd.kamp@hannn.eu)